Warunki Zabudowy 2022 w Międzyzdroje i okolice

administrator 11 maja 2022

Od 2022 roku wprowadzone nowe przepisy dotyczące wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Już nie będzie samowoli gmin – każda ustalała co chciała. Będzie obowiązywął jeden formularz – składający się z 11 stron, w tym 4 załączników. 

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem warunków zabudowy zrealizujemy w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim dla lokalizacji działki, na której planowana jest inwestycja. W większości przypadków tymi sprawami zajmują się wydziały i referaty urzędów: architektury i urbanistyki, geodezji, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej. Dokładną lokalizację działki, w tym jej numer i obręb możesz sprawdzić samodzielnie w Geoportalu. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje formalnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w praktyce zajmuje się tym odpowiednia komórka w urzędzie.

Jednocześnie art. 52 ust.2 ustawy o planowaniu wskazuje co powinien zawierać wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Jest to:

  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, na mapie zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapie ewidencyjnej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnię terenu podlegającego przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
  • zapotrzebowanie na wodę,
  • zapotrzebowanie na energię,
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  • inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej,